Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
08.10.2020

Cami Hizmetleri Daire Başkanlığı Görevleri

31.07.2017 tarihli ve 66202 sayılı Başkanlık onayı ile yürürlüğe giren “Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönergesi"nin 7 nci maddesinde Cami Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın görevleri şu şekilde sıralanmıştır:

a) Cami ve mescitlerin yönetiminin devralınması, ibadete açılması, ibadet, ezan ve sala hizmetlerinin yönetilmesi ve yürütülmesiyle ilgili iş ve işlemleri takip etmek.

b) (Değ: 16.03.2023 tarihli ve 3439410 sayılı Başkanlık Onayı) Camilerin Açık Tutulması ve Cami Dersleri Programı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

c) Camilerde dini gün ve gecelerde programlar düzenlemek ve programların radyo ve televizyonlarda yayınlanmasıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

ç) Camilerde yürütülen din hizmetleri standardını belirlemek.

d) Cami rehberliği ile ilgili iş ve işlemleri takip etmek.

e) Cami ve mescitlerde kitaplık/kütüphane oluşturulması ve hizmete sunulması ile ilgili iş ve işlemleri takip etmek.

f) Yol güzergâhlarındaki dinlenme tesisleri ile alış-veriş merkezlerindeki cami ve mescitlerin sorunları ile ilgili iş ve işlemleri takip etmek.

g) İhtiyaç duyulan camilerde dini danışmanlık bürolarının açılmasıyla ilgili çalışma yapılmasını sağlamak ve bununla ilgili iş ve işlemleri takip etmek.

ğ) Ramazan ayında yapılan cami hizmetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi ile ilgili çalışmalar yapmak.

h) Camiye ilgiyi artırmak ve cami hizmetlerini daha etkin ve verimli hale getirmek amacıyla ilgili birim ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde projeler geliştirilmesine, sempozyum, konferans, panel vb. toplantılar düzenlenmesine yönelik iş ve işlemleri yürütmek.

ı) Camilerde yürütülen ibadet hizmetlerinden toplumun bütün kesimlerinin istifade etmesini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak.

i) Camilerde yapılan ibadet hizmetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi için müftülük, cami görevlileri, cami dernekleri ve vakıflar ile cemaat arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi hususunda çalışmalar yapmak.

j) Camilerdeki araştırma ve çekim izinleri ile ilgili işlemleri takip etmek.

k) Cami yaptıranlara takdir belgesi düzenlenmesi, cami açılış törenlerine katılım ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

l) Cami görevlilerinin mesleki gelişim ve kariyer sistemine göre yetişmeleri konusunda ilgili birimlerle iş birliği yapmak.

m) Din görevlilerinin mesleki motivasyonlarını artırıcı çalışmalar yapmak ve tecrübe paylaşım toplantıları düzenlenmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

n) Cami hizmetleri ile ilgili talep, öneri ve şikâyet dilekçelerinin gereğini yapmak.

o) Belediye cenaze teşkilatı bulunmayan yerlerde cenaze teçhiz, tekfin ve defin işlerinin yapılması hususunda gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak.

ö) Camiler ve Din Görevlileri Haftası ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

p) (Değ:28.11.2019 tarihli ve 774510 sayılı Başkanlık Onayı) Dini/milli özel gün ve haftalarda camilerde gerçekleştirilecek faaliyetler (mevlid, Kur'an-ı Kerim ziyafeti, hatim, dua vb) ile bunların devamı niteliğinde olan faaliyetleri yürütmek ve planlamaları yapmak.

r) Görev alanı ile ilgili konularda verilen diğer görevleri yapmak.